Name Rank Unit Batt Died Newton - W Newton - T Newton - George Richard Humphries Newton - George H Able Seaman Royal Navy - Hms Hawke 15/10/1914 Newton - GC Newton - G Newton - Frederick Arthur Private Leicestershire Regiment 2nd Battalion Newton - Frederick Private Lincolnshire Regiment 3 Newton - EG Newton - Albert